Strona przeznaczona tylko dla Właścicieli Aptek.

Oświadczam, że jestem Właścicielem Apteki.

Ikona Cookies

Polityka prywatności

DOZ Spółka Akcyjna, szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO), za cel niniejszej Polityki prywatności, zwaną dalej: „Polityką” uznaje się poinformowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną prywatności, w związku z korzystaniem z naszego Portalu www.dozfranczyza.pl (dalej „Portal”). W treści Polityki przekazujemy Państwu informacje, na jakich zasadach przetwarzane będą Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób i do jakich celów dane te będą wykorzystywane. Odwiedzając Portal i korzystając z niego, zgadzają się Państwo na warunki określone w niniejszej Polityce. prywatności.

Administrator danych

Administratorem Portalu www.dozfranczyza.pl oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000058632, NIP: 6762175698, REGON: 357674992 o kapitale zakładowym w wysokości 360.529.000,00 zł wpłaconym w całości (zwana dalej „DOZ S.A.” lub „Administrator”).

Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych podanych powyżej bądź mailowo na adres: sekretariat@doz.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Pan Piotr Kawczyński, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@doz.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy wpierw skontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.

Dobrowolność podania danych

Korzystanie z Portalu oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia realizacje usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania

Dane osobowe w ramach korzystania z Portalu mogą być przetwarzane w celach realizowanych przez Administratora w oparciu o różne podstawy prawne. Poniżej przedstawiamy cele oraz podstawy prawne dla których Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
• kontaktowania się z Państwem i omówienia zasad współpracy za pomocą danych podanych w formularzu znajdującym się na Portalu, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z Państwem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu realizacji powyższego celu bądź zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł się z Państwem skontaktować;
• związanych z dążeniem do zawarcia oraz realizacji umowy, której są Państwo stroną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej późniejszą realizacją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane przetwarzane będą przez cały okres realizacji umowy, a po tym okresie dla celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną wzajemnych roszczeń. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przed realizacją umowy oraz realizacji umowy;
• budowania pozytywnego wizerunku Administratora oraz nawiązania nowych kontaktów handlowych/biznesowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź braku zasadności ich przetwarzania. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu;
• przesyłania treści marketingowych DOZ S.A. w tym o nowych produktach i usługach oraz promocjach, w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci promocji własnej i marketingu własnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa stosowanej zgody, Administrator będzie mógł wysyłać treści marketingowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, e-mail). W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie treści marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania treści marketingowych Administratora;
• przesyłania ofert handlowych DOZ S.A. – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w postaci prowadzenia działań z zakresu wysyłki ofert i informacji handlowych produktów i usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa stosowanej zgody, Administrator będzie mógł wysyłać informacje i oferty handlowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail). W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie ofert i informacji handlowych o produktach i usługach drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji o aktualnej ofercie Administratora;
• dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (dla realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów.

Gwarancja ochrony

Administrator przetwarza dane osobowe dla powyższych celów, z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
Odbiorcy danych i transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
• podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji wskazanych celów przetwarzania danych;
• inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
• podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę Administratora z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może, jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).
Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez DOZ S.A., mają prawo realizować uprawnienia wynikające z przepisów RODO, a w szczególności przysługuje im prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat (art. 15 RODO);
• sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
• usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
• przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
• cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
DOZ S.A. informuje, że za każdym razem, gdy będziecie Państwo korzystali z przysługujących Państwu praw, Administrator dokona oceny i weryfikacji stawianego żądania.

Profilowanie

Dane osobowe przetwarzane w ramach Portalu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności podlegać będzie regularnym przeglądom oraz ewentualnym aktualizacjom, jeśli okaże się to niezbędne z uwagi na nowe lub zmienione przepisy prawa czy nowe lub zmienione wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Informacja o dacie wejścia w życie Polityki prywatności (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki prywatności.

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na Portalu informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: marketing@doz.pl. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.09.2023 roku.