Strona przeznaczona tylko dla Właścicieli Aptek.

Oświadczam, że jestem Właścicielem Apteki.

Ikona Cookies

Regulamin

1. Portal www.dozfranczyza.pl (dalej „Portal”) prowadzony jest przez spółkę DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 676-21-75-698, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000058632, tel.: +48 22 329 65 00, e-mail: sekretariat@doz.pl, kapitał zakładowy w wysokości 360.529.000,00 zł (dalej „Usługodawca”).

2. Za pośrednictwem Portalu Usługodawca dostarcza użytkownikowi Portalu treści o tematyce związanej z programem DOZ Franczyza.

3. W celu korzystania z Portalu urządzenie użytkownika Portalu powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca do prowadzenia Portalu: komputer lub telefon z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

4. Poszczególne elementy zawartości Portalu (tekstowe, graficzne, zdjęcia, filmy, aplikacje, bazy danych i inne), są przedmiotem autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy bądź osobom trzecim i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów prawa. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników Portalu z elementów zawartości merytorycznej, funkcjonalnej i graficznej Portalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. W szczególności nie jest dopuszczalne zwielokrotnianie wskazanych wyżej materiałów bądź ich opracowań oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, jak również dokonywanie, przede wszystkim w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania utworów i baz danych udostępnionych w Portalu.

5. Korzystanie z Portalu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Portalu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem w Portalu treści bezprawnych.

6. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniając poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Portalu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Portalu zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na Portalu w zakładce: Polityka prywatności

8. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać pocztą na adres Usługodawcy lub na adres e- mail: marketing@doz.pl. Zgłoszenie reklamacyjne skierowane do Usługodawcy zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi użytkowników na stronie Portalu z 7-dniowym wyprzedzeniem.